Karen Reimer

Endless Set #2, 2007
White cotton prime number appliqued onto pieced pillowcase